Miljöpolicy

ALD Automotive AB ska ha ett aktivt och förebyggande miljöarbete som en naturlig del i vår verksamhet som omfattar att bedriva operationell leasing, hantering av företagsbilar samt avyttring av begagnade bilar. Genom att arbeta systematiskt och effektivt ska vi säkerställa att myndighetskrav och lagkrav efterlevs och att vi svarar upp till de krav som samhället och våra kunder ställer på oss.

Ring oss!
08-501 122 00

Vi ska arbeta med ständig förbättring av vårt miljöarbete, för att förebygga förorening och minska negativ miljöpåverkan genom att:

  • följa utvecklingen inom miljöområdet och tillhandahålla information till våra kunder som ger deras förare de bästa förutsättningarna att välja en bil med bra miljöprestanda och därigenom minimera miljöpåverkan
  • säkerställa våra medarbetares miljökompetens genom utbildning och information
  • internt använda produkter med bra miljöprestanda och hjälpa våra anställda att välja ett miljövänligt färdmedel i tjänsten och till och från jobbet
  • verka för en effektiv resursanvändning och underlätta återvinning och källsortering i våra lokaler
  • jobba med att säkerhetsställa att våra underentreprenörer arbetar med att minska sin miljöpåverkan genom att efterfråga miljöcertifiering
  • uppmuntra och söka samarbete med leverantörer som arbetar aktivt med sitt miljöarbete och visar det genom att vara miljöcertifierade
  • försöka påverka politiska beslutsfattare och opinionsbildare i relevanta miljöfrågor 

 

Miljöorganisation och miljöarbete

Vi arbetar med ständiga förbättringar av vårt miljöarbete genom att årligen sätta mål för miljöpåverkande åtgärder. Arbetet bedrivs kontinuerligt i Miljökommittén och i vår ledningsgrupp och kommuniceras ut i verksamheten. Vi kommunicerar även årligen med våra kunder om förbättringar i deras bilpolicy.