ALD Electric

Klimatbonusbilar har väl kända positiva effekter på miljön i form av minskade CO2-utsläpp och minskade utsläpp av skadliga kväveoxider. Det finns idag ett gott utbud av bonusbilar som drivs helt eller delvis med el. Varför består då större delen av företagens fordonsflottor fortfarande av dieseldrivna och bensindrivna fordon?

Utmaningarna som den som överväger att gå över till en mer hållbar fordonsflotta står inför är i första hand att rena elfordon och (PHEVs), plug-in hybrider, har högre inköpspris jämfört med fordon som helt drivs av de konventionella drivmedlen och medför därmed en kostnadsökning för företagen. Dessutom är räckvidden för eldrift fortfarande kortare än för ”fossilbilar” vilket gör att man inte kan få tillräcklig hävstångseffekt av det lägre kilometerpris eldriften ger. Vidare finns det en osäkerhet kring beräkningen av restvärdet på el- och plug-in hybrider.

I linje med vårt hållbarhetsarbete antog vi redan 2016 utmaningen ovan och sökte en lösning som gjorde plug-in hybriderna (PHEVs) till ett gångbart alternativ, inte bara miljömässigt utan även ekonomiskt. (Då utgick vi från den supermiljöbilspremie som tillämpades fram till och med den 30 juni 2018).

ALD Electric

Vi kan nu presentera en lösning för el- och laddhybridbilar som säkrar både de miljömässiga och ekonomiska aspekterna, samtidigt som en tydligt motiverande inbyggd drivkraft gör att föraren prioriterar körning på el. Utgångsläget i ALD Electric är att kostnadsökningen, som till största delen beror av att plug-in hybriderna är dyrare i inköp, bärs av föraren via ett nettolöneavdrag. Detta gör att dina kostnader hålls neutrala i jämförelse med fordon som drivs av konventionella drivmedel, med andra ord innebär valet av bil inte någon kostnadsökning för företaget.

Med ALD Electric gör vi tillsammans med dig en kartläggning av intressanta bilar för att sedan göra en jämförelse av drivlina/bränsle och stämma av dina förares körvanor. Därefter identifierar vi gemensamt vad som krävs för att ”win-win” ska uppstå rent ekonomiskt. I samband med detta gör vi också en genomgång av din bilpolicy och kommer med förslag på eventuella revideringar/kompletteringar.

Modellen går kortfattat ut på att ju mer föraren kör på el, desto snabbare nås brytpunkten där valet av bilen blir lönsamt privatekonomiskt och inte bara miljömässigt. 

Så fungerar det

Här kan du se vår Sales Manager Johan Åberg berätta om hur ALD Electric fungerar. 

Vill du veta mer och se exempel på vilken ekonomisk effekt bonusbilarna har för förarna, ladda ned vårt dokument om ALD Electric!

Ring oss!
08-501 122 00